Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressium van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan zijn, gegevens die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om gratis informatie op te vragen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming altijd weer in intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld.

Analysetools en tools van derden
Als u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider. Dit kan betreffen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider ( artikel 6 lid 1 lit. f AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:
webgo GmbH
Wandsbeker Zollstr. 95
22041 Hamburg, Germany

Afsluiten van een contract voor orderverwerking
Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

3. Algemene opmerking en verplichte informatie

Privacybescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Als u deze website bezoekt worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking met betrekking tot de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Matthias Berghoff
Haus Berghoff – Apartmenthotel
In der Ecke 6
59846 Sundern-Dörnholthausen, Germany

Telefoon: +49 (0) 2933-27 65
E-mail: info@haus-berghoff.de

De verantwoordelijke instantie is een de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of rechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra de redenen hiervoor niet meer bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS
Onze website bevat tools van in de VS gevestigde bedrijven. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de Amerikaanse servers van de respectievelijke bedrijven. Wij willen u erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT DATA PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE OVEREENKOMEN MET UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSBEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (1) DSGVO.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de DSGVO hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en melding van correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
• Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
• Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurt kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
• Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
• Als u overeenkomstig artikel 21 lid 1 DSGVO bezwaar heeft gemaakt moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar maken tegen reclame-e-mails
Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw computer. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw computer opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In een aantal gevallen kunnen cookies van externe bedrijven op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de warenkorffunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de warenkorffunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek), de basis van artikel 6 (1) (f) DSGVO, tenzij een andere rechtsgrond wordt gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Artikel 6 (1) (a) DSGVO); de toestemming kan te aller tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en u deze cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.

Cookietoestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie, om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen waarin de door u gegeven toestemming of de intrekking van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen als het doel voor het bewaren van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over gegevensverwerking door Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Borlabs cookie toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 lid 1 letter c DSGVO.

Server-log-bestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:
• Browsertype en browserversie
• besturingssysteem gebruikt
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijdstip van serververzoek
• IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a DSGVO) als hiernaar werd gevraagd. De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a DSGVO) als hiernaar werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts (lokale hosting)
Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f DSGVO Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. e-commerce- en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen na te komen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.
De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor online winkels, dealers en goederenverzending
We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

7. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten
Wij bieden je de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling
Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen van sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens de Duitse wet (aangaan van een arbeidsverhouding), artikel 6 lid 1 letter b DSGVO (algemene contractinitiatie) en – als u uw toestemming hebt gegeven – artikel 6 lid 1 letter a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.
Bij een succesvolle sollicitatie worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG-nieuw en artikel 6 lid 1 letter b DSGVO voor de uitvoering van de arbeidsverhouding opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van de gegevens

Als wij u geen baanaanbieding kunnen doen, u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op te slaan op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) gedurende maximaal 6 maanden door ons te bewaren vanaf het einde van het aanvraagproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen de verwijdering verhinderen.

Opname in het dossier van sollicitanten
Als we je geen baanaanbieding doen, is het mogelijk om je op te nemen in ons bestand van sollicitanten. Als je wordt aangenomen, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan het sollicitantendossier zodat er contact met je kan worden opgenomen als er geschikte vacatures zijn.

Opname in het dossier van sollicitanten vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Artikel 6 (1) (a) DSGVO). Het geven van uw toestemming is vrijwillig en heeft geen verband met het lopende sollicitatieproces. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk verwijdert uit de sollicitantendossier, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit het sollicitantendossier worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk verwijderd.

8. Ons gebruik van sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken
We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we in detail gebruiken vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-knoppen of advertentiebanners) bezoekt. Een bezoek aan onze aanwezigheid op sociale media leidt tot tal van gegevens beschermende /- gerelateerde verwerkingen.

In detail:
Als u bent ingelogd op onze sociale-media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de beheerder van het sociale-mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw computer worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social-media portals gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties zowel binnen als buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media aan u worden getoond. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of ingelogd was.

Houd er rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale-media-portalen kunnen traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale media portalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorschriften van de respectievelijke sociale-media-portalen.

Wettelijke bepaling
Onze optredens op sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 (1) (f) DSGVO. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondlagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Verantwoordelijkheid en claimen van rechten
Als u een van onze sociale media activiteiten (bijv. Facebook) bezoekt zijn wij samen met de beheerder van het socialemediaportaal verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klachten) uitoefenen zowel tegen wij ook de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. vs. Facebook).

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale-mediaportalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur
De gegevens die rechtstreeks door ons via de sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor het opslaan ervan niet langer van toepassing is, of u ons verzoekt om het te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer is van toepassing. Opgeslagen cookies blijven op uw computer staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun verklaring inzake gegevensbescherming, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail
Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. Deze overeenkomst definieert voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram
We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.